Το εργαστήριο μας, διενεργεί τους κάτωθι ελέγχους για τον κορωνοϊό SARS-COV-2

Μοριακός έλεγχος (RT-PCR)

Abacus

Η μέθοδος αυτή ανιχνεύει γενετικό υλικό (RNA) του ιού SARS-COV-2 από δείγματα ρινοφαρυγγικού / στοματοφαρυγγικού επιχρίσματος.

Στο εργαστήριο μας ο έλεγχος πραγματοποιείται με το αναλυτικό σύστημα GenomEra ® CDX του οίκου Abacus Diagnostica που προσφέρει υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία αποτελεσμάτων σε συνδυασμό με πολύ μικρό χρόνο απάντησης, ακολουθώντας το πρωτόκολλο και τις οδηγίες του παγκόσμιου οργανισμού υγείας (ΠΟΥ).

Η λήψη των αποτελεσμάτων γίνεται σε μόλις 2-3 ώρες!

Rapid test ανίχνευσης αντιγόνου του ιού (Ag–RDT)

Negative,Test,Result,By,Using,Rapid,Test,Device,For,Covid-19,

Τα rapid tests διενεργούνται με δείγμα ρινικού επιχρίσματος και προσφέρουν μια  οικονομική και ταχεία μέθοδο ανίχνευσης ύποπτων κρουσμάτων. To εργαστήριό μας χρησιμοποιεί μόνο εγκεκριμένα τεστ τα οποία έχουν υψηλή ειδικότητα και ευαισθησία παρέχοντας αξιόπιστα αποτελέσματα.

Έλεγχος ανίχνευσης αντισωμάτων IgG

anibodies

Ο έλεγχος αντισωμάτων γίνεται με απλή αιμοληψία. Η παραγωγή αντισωμάτων προκαλείται είτε μετά από πρόσφατη λοίμωξη είτε μετά από εμβολιασμό και η παρουσία τους φτάνει σε ανιχνεύσιμα επίπεδα αρκετές ημέρες μετά (συνήθως 1-3 εβδομάδες).

ΠΡΟΣΟΧΗ: ο έλεγχος αντισωμάτων δεν ενδείκνυται για να ελέγξουμε εάν κάποιος νοσεί τώρα από COVID-19.

Αυτή η δοκιμή ανιχνεύει τα αντισώματα έναντι του αντιγόνου (Ag) RBD εντός της υπομονάδας S1 της spike (S) protein (γλυκοπρωτεΐνης – ακίδας) του ιού SARS-CoV-2, που είναι επίσης ο στόχος στον οποίο βασίζονται όλα τα τρέχοντα εμβόλια. Αυξημένος αριθμός μελετών συσχετίζει τα αντισώματα αυτά με την εξουδετερωτική ικανότητα του ιού.

Our laboratory performs the following tests for SARS-COV-2 coronavirus

Molecular test (RT-PCR)

Abacus

This method detects genetic material (RNA) of SARS-COV-2 virus from nasopharyngeal / oropharyngeal smear samples.

In our laboratory the test is performed with the analytical system GenomEra®CDX by Abacus Diagnostica which offers high quality and reliability of results combined with a very short response time, following the protocol and instructions of the World Health Organization (WHO).

The results are received in just 2-3 hours!

Rapid virus antigen detection test (Ag – RDT) - Lateral Flow

Negative,Test,Result,By,Using,Rapid,Test,Device,For,Covid-19,

Rapid tests are performed with a nasal swab sample and offer an economical and rapid method of detecting suspicious cases.

Our laboratory uses only CE-IVD approved tests that have high specificity and sensitivity, providing reliable results.

Test for IgG antibodies

anibodies

Antibody testing is done by simple blood sampling. Antibody production is induced either after a recent infection or after vaccination and their presence reaches detectable levels several days later (usually 1-3 weeks).

ATTENTION: antibody testing is not indicated to check if someone is currently suffering from COVID-19.

This test detects antibodies to the (Ag) RBD antigen within the S1 subunit of the SARS-CoV-2 virus spike (S) protein (glycoprotein), which is also the target on which all current vaccines are based. An increased number of studies have linked these antibodies to the virus’s neutralizing ability.

Κορωνοϊός SARS-COV-2

Το εργαστήριο μας, διενεργεί τους κάτωθι ελέγχους για τον κορωνοϊό SARS-COV-2

Μοριακός έλεγχος (RT-PCR)

Abacus

Η μέθοδος αυτή ανιχνεύει γενετικό υλικό (RNA) του ιού SARS-COV-2 από δείγματα ρινοφαρυγγικού / στοματοφαρυγγικού επιχρίσματος.

Στο εργαστήριο μας ο έλεγχος πραγματοποιείται με το αναλυτικό σύστημα GenomEra ® CDX του οίκου Abacus Diagnostica που προσφέρει υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία αποτελεσμάτων σε συνδυασμό με πολύ μικρό χρόνο απάντησης, ακολουθώντας το πρωτόκολλο και τις οδηγίες του παγκόσμιου οργανισμού υγείας (ΠΟΥ).

Η λήψη των αποτελεσμάτων γίνεται σε μόλις 2-3 ώρες!

Rapid test ανίχνευσης αντιγόνου του ιού (Ag–RDT)

Negative,Test,Result,By,Using,Rapid,Test,Device,For,Covid-19,

Τα rapid tests διενεργούνται με δείγμα ρινικού επιχρίσματος και προσφέρουν μια  οικονομική και ταχεία μέθοδο ανίχνευσης ύποπτων κρουσμάτων. To εργαστήριό μας χρησιμοποιεί μόνο εγκεκριμένα τεστ τα οποία έχουν υψηλή ειδικότητα και ευαισθησία παρέχοντας αξιόπιστα αποτελέσματα.

Έλεγχος ανίχνευσης αντισωμάτων IgG

anibodies

Ο έλεγχος αντισωμάτων γίνεται με απλή αιμοληψία. Η παραγωγή αντισωμάτων προκαλείται είτε μετά από πρόσφατη λοίμωξη είτε μετά από εμβολιασμό και η παρουσία τους φτάνει σε ανιχνεύσιμα επίπεδα αρκετές ημέρες μετά (συνήθως 1-3 εβδομάδες).

ΠΡΟΣΟΧΗ: ο έλεγχος αντισωμάτων δεν ενδείκνυται για να ελέγξουμε εάν κάποιος νοσεί τώρα από COVID-19.

Αυτή η δοκιμή ανιχνεύει τα αντισώματα έναντι του αντιγόνου (Ag) RBD εντός της υπομονάδας S1 της spike (S) protein (γλυκοπρωτεΐνης – ακίδας) του ιού SARS-CoV-2, που είναι επίσης ο στόχος στον οποίο βασίζονται όλα τα τρέχοντα εμβόλια. Αυξημένος αριθμός μελετών συσχετίζει τα αντισώματα αυτά με την εξουδετερωτική ικανότητα του ιού.

Coronavirus SARS-COV-2

Our laboratory performs the following tests for SARS-COV-2 coronavirus

Molecular test (RT-PCR)

Abacus

This method detects genetic material (RNA) of SARS-COV-2 virus from nasopharyngeal / oropharyngeal smear samples.

In our laboratory the test is performed with the analytical system GenomEra®CDX by Abacus Diagnostica which offers high quality and reliability of results combined with a very short response time, following the protocol and instructions of the World Health Organization (WHO).

The results are received in just 2-3 hours!

Rapid virus antigen detection test (Ag – RDT) - Lateral Flow

Negative,Test,Result,By,Using,Rapid,Test,Device,For,Covid-19,

Rapid tests are performed with a nasal swab sample and offer an economical and rapid method of detecting suspicious cases.

Our laboratory uses only CE-IVD approved tests that have high specificity and sensitivity, providing reliable results.

Test for IgG antibodies

anibodies

Antibody testing is done by simple blood sampling. Antibody production is induced either after a recent infection or after vaccination and their presence reaches detectable levels several days later (usually 1-3 weeks).

ATTENTION: antibody testing is not indicated to check if someone is currently suffering from COVID-19.

This test detects antibodies to the (Ag) RBD antigen within the S1 subunit of the SARS-CoV-2 virus spike (S) protein (glycoprotein), which is also the target on which all current vaccines are based. An increased number of studies have linked these antibodies to the virus’s neutralizing ability.